Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Urodzinowy rabat 10zł za każde wydane 100zł” jest Rafał Zienkiewicz Profit Center w Świdniku, 21-040 Kalinówka, ul. Wspólna 8.
2. Zasięg Promocji ogranicza się do e-sklepu, www.topdrogeria.pl.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 22 września 2017 r. do 08 października 2017 r. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania promocji.


Warunki i zasady udziału w promocji
1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupów produktów w e-sklepie, www.topdrogeria.pl otrzyma za każde wydane 100zł rabat w wysokości 10zł.

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami z wyłączeniem promocji " Darmowa dostawa Semilac"

3. Promocja nie dotyczy marki Semilac.

4. Maksymalny rabat wynosi 100zł.

5. Opcja darmowej dostawy "Poczta polska przesyłka ekonomiczna" wiąże się z koniecznością wyboru formy płatności "Przelew" (wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego wskazany przez Sprzedającego w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia), albo "Płatność elektroniczna" (sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl).

6. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem sklepu www.topdrogeria.pl oraz z zastrzeżeniem punktów 6.

7. Jeśli na paragonie / fakturze znajduje się więcej, niż jedna pozycja Klient ma prawo zwrotu wybranej/wybranych pozycji. Jeżeli jednak po dokonaniu zwrotu wartość pierwotnego zamówienia będzie niższa niż 29zł brutto, Sprzedający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty przekazywanej Klientowi w związku ze zwrotem towaru o kwotę 7,90zł stanowiącej równowartość kosztów dostawy towaru w opcji  "Poczta polska przesyłka ekonomiczna".

8. Regulamin sklepu i regulamin promocji dostępny na stronie www.topdrogeria.pl.

9. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Organizatora Promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.topdrogeria.pl.