Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Darmowa dostawa Semilac” jest Rafał Zienkiewicz Profit Center w Świdniku, 21-040 Kalinówka, ul. Wspólna 8.
2. Zasięg Promocji ogranicza się do e-sklepu, www.topdrogeria.pl.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 18 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania promocji.


Warunki i zasady udziału w promocji
1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu jednej sztuki lakieru hybrydowego marki Semilac ma możliwość skorzystania z opcji nieodpłatnej dostawy danego zamówienia (obejmującego przynajmniej jedną sztukę lakieru hybrydowego Semilac), jeżeli dokona wyboru opcji dostawy "Poczta polska przesyłka ekonomiczna" - UWAGA - wyjątek stanowią lakiery hybrydowe marki Semilac znajdujące się w podkategorii: OUTLET SEMILAC, które nie są objęte promocją darmowej wysyłki.

2. Opcja dostawy "Poczta polska przesyłka ekonomiczna" wiąże się z koniecznością wyboru formy płatności "Przelew" (wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego wskazany przez Sprzedającego w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia), albo "Płatność elektroniczna" (sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl).

3. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem sklepu www.topdrogeria.pl oraz z zastrzeżeniem punktów 4.

4. Jeśli na paragonie / fakturze znajduje się więcej, niż jedna pozycja Klient ma prawo zwrotu wybranej/wybranych pozycji. Jeżeli jednak po dokonaniu zwrotu wartość pierwotnego zamówienia będzie niższa niż 29,99zł brutto, Sprzedający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty przekazywanej Klientowi w związku ze zwrotem towaru o kwotę 3,90zł stanowiącej równowartość kosztów dostawy towaru w opcji  "Poczta polska przesyłka ekonomiczna".

5. Promocja łączy się z innymi rabatami.

6. Regulamin sklepu i regulamin promocji dostępny na stronie www.topdrogeria.pl.

7. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Organizatora Promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.topdrogeria.pl.

xD