Regulamin promocji „NIECH CAŁY ŚWIAT ZOBACZY TWOJĄ STYLIZACJĘ!”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „NIECH CAŁY ŚWIAT ZOBACZY TWOJĄ STYLIZACJĘ!” jest Rafał Zienkiewicz Profit Center w Świdniku, 21-040 Kalinówka, ul. Wspólna 8 zwanym TopDrogeria.pl
2. Zasięg Promocji ogranicza się do e-sklepu, www.topdrogeria.pl. oraz mediów społecznościowych tj. Facebook, Instagram, Tik Tok.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 24 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania promocji.


Warunki i zasady uzyskania kuponu rabatowego
1. Więcej kupujesz - mnie płacisz. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupów produktów w e-sklepie, www.topdrogeria.pl otrzyma rabat procentowy na całość asortymentu naliczony zgodnie z poniższą tabelą oraz możliwość bezpłatnego umieszczenia swojej pracy (stylizacji paznokci – manicure) przesłanej na maila TopDrogerii: kontakt@topdrogeria.pl na naszej stronie: www.topdrogeria.pl. oraz mediach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, Tik Tok. Rabaty nie łączą się.

2. Pracę należy przesłać na w/w maila w formie zdjęcia zapisanego w formacie jpg wraz z krótkim opisem sposobu wykonania oraz nazwą salonu lub osoby wykonującej, tak abyśmy mogli wskazanymi danymi podpisać Państwa pracę. Jeżeli użyłaś lakierów Semilac podaj ich numery.

3. Salon kosmetyczny – osoba biorąca udział w promocji „NIECH CAŁY ŚWIAT ZOBACZY TWOJĄ STYLIZACJĘ!”, przesyłając zdjęcie wraz z opisem wyraża zgodę na bezpłatne umieszczenie swojej stylizacji na naszej stronie: www.topdrogeria.pl. oraz mediach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, Tik Tok.

4. Salon kosmetyczny – osoba biorąca udział w promocji „NIECH CAŁY ŚWIAT ZOBACZY TWOJĄ STYLIZACJĘ!”, po wysłaniu zdjęcia na TopDrogeria.pl również zamieści przesłane zdjęcie na swoich mediach społecznościowych wraz z podlinkowaniem do TopDrogeria.pl następującymi danymi: www.topdrogeria.pl #topdrogeria

5. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem sklepu www.topdrogeria.pl oraz z zastrzeżeniem punktów 6.

6. Regulamin sklepu i regulamin promocji dostępny na stronie www.topdrogeria.pl.

7. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Organizatora Promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.topdrogeria.pl.