REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TOPDROGERIA.PL

 

(obowiązuje od 14.11.2016 roku)

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin niniejszy jest ustanowiony przez Sprzedawcę w oparciu o przepisy aktualny stan prawny obowiązujący na terytorium RP, w szczególności o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin spełnia jednocześnie wymogi o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. ,o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu, bez względu na miejsce, z którego nastąpiło połączenie ze Stroną Sklepu. Żadne z jego postanowień nie może być wyłączone w oparciu o prawo państwa, z którego terytorium nastąpiło połączenie ze Stroną Sklepu, chyba że przepisy prawa polskiego lub postanowienia umów międzynarodowych stanowią co innego. 

 

3. Regulamin określa zasady dokonywania czynności prawnej mającej za przedmiot Towar (zwanej też Transakcją), przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (wyjątkowo w innych okolicznościach zawarcia umowy, wskazanych w § 6 Regulaminu, tj. w drodze wymiany korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego albo kuriera) oraz zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.topdrogeria.pl

 

 

4.Regulamin wraz załącznikami jest równocześnie formą realizacji obowiązków informacyjnych, o których w art. 12 ustawy o prawach konsumenta, co Klient potwierdza, składając oświadczenie o zaznajomieniu się z treścią Regulaminu i jej akceptacji, zaznaczając stosowną opcję w trakcie dokonywania zamówienia,

 

5.Klient i Sprzedawca zobowiązani są do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się również, w szczególności w kwestiach wyraźnie nieuregulowanych w przepisach prawa lub w Regulaminie, stosować się do pozanormatywnych wzorców zachowań mających swoje źródło w powszechnie akceptowalnych wartościach oraz kierować się praktykowanymi i utrwalonymi dobrymi obyczajami w zakresie prowadzenia sprzedaży towarów lub usług. W relacjach prawnych z Konsumentami, zachowana zostaje ponadto zasada ochrony słusznych interesów Konsumentów.

 

6. Sprzedawca zapewnia zgodność treści Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującymi. W przypadku kolizji norm Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującymi, stosuje się te ostatnie. Miarodajną dla oceny treści Regulaminu jest, z zastrzeżeniem § 1 ust. 9-10 Regulaminu, każdoczasowo jego wersja zamieszczona przez Sprzedawcę lub inne upoważnione przez niego osoby na stronie internetowej www.topdrogeria.pl

 

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

8. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są.

 

 1. Telefon - 536 966 439

 

     2. Poczta elektroniczna: kontakt@topdrogeria.pl

 

     3. Poczta tradycyjna kierowana na adres: Rafał Zienkiewicz Profit Center, Kalinówka, ul. Wspólna 8 21-040 Świdnik

 

9. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przy pomocy umieszczonej przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych na stronie głównej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

10. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawca w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z wnioskiem o likwidację Konta Użytkownika

 

§ 2 Definicje

 

1. Sklep – umiejscowiona w sieci Internet, platforma wirtualna prowadzona przez Sprzedawcę pod domeną www.topdrogeria.pl za pośrednictwem której Klient może dokonać transakcji ze Sprzedawcą, zwana też stroną internetową Sklepu 

 

2. Regulamin – zbiór zasad dokonywania czynności prawnych ze Sprzedawcą, opublikowany w postaci jednolitego dokumentu na stronie internetowej www.topdrogeria.pl wraz z załącznikami, opisanymi w jego treści, stanowiącymi z nią integralną całość .

 

3. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

 

4. Transakcja – umowa lub inna czynność prawna ze Sprzedawcą, dokonana na platformie www.topdrogeria.pl lub w trybie określonym w § 5 Regulaminu.

 

5. Formularz Zamówienia - usługa on line dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów znajdujących się w jego koszyku 

 

6. Konto użytkownika - dedykowany skonkretyzowanemu Klientowi profil zarejestrowany na platformie internetowej Sklepu, zawierające dane Klienta podane podczas rejestracji lub uzupełnione podczas kolejnych autoryzowanych wejść. Autoryzacja wejścia na konto wymaga podania loginu i hasła. 

 

7. Ustosunkowanie się do reklamacji – przedstawienie Klientowi przez Sprzedawcę jego stanowiska w przedmiocie żądania reklamacyjnego,   w taki sposób, aby dotarło do klienta przed upływem 14 dnia od liczonego od dnia następującego po dniu odebrania przez Sprzedawcę żądania reklamacyjnego. Ustosunkowanie się do reklamacji nie oznacza obowiązku realizacji w tym terminie treści żądania reklamacyjnego (przywrócenia towaru do stanu poprzedniego czy akceptacji zwrotu towaru)

 

 

 

 § 3 Strony czynności prawnych 

 

1. Sprzedawca: Rafał Zienkiewicz Profit Center, Kalinówka, ul. Wspólna 8 21-040 Świdnik, Nr NIP: 7121804310, Nr REGON: 432308730 – przedsiębiorca jednoosobowy, prowadzący działalność gospodarczą między innymi za pośrednictwem narzędzi zamieszczonych na platformie internetowej pod domeną www.topdrogeria.pl

 

2. Klient – wymienione poniżej osoby, które zamierzają skorzystać lub skorzystały z pośrednictwa platformy internetowej www. www.topdrogeria.pl w celu zawarcia oferowanej tam umowy lub dokonania innej czynności prawnej Sprzedawcą:

 

a) osoba fizyczna, pełnoletnia (osoba, która ukończyła 18 rok życia lub kobieta, która ukończyła lat 16 i zawarła za zgodą sądu związek małżeński) oraz nieubezwłasnowolniona nawet częściowo rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

 

b) osoba fizyczna, między 13 a 18 rokiem życia, lub częściowo ubezwłasnowolniona, dla skuteczności czynności prawnych dokonywanych na platformie internetowej www.topdrogeria.pl może być wymagana zgoda jej przedstawiciela ustawowego, 

 

c) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną,

 

3. Konsument – klient - osoba fizyczna - dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4. Forma składania zamówienia - środki porozumiewania się na odległość z wyłączeniem telefonu oraz wymiana oświadczeń woli, kierowana na tradycyjne adresy stron, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.

 

 • 4 Ogólne warunki korzystania z pośrednictwa Sklepu 

 

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest uzyskanie przez klienta dostępu do urządzeń umożliwiających łączność ze Stroną Sklepu, zapoznanie się zasadami nabywania Towarów zamieszczonymi w Regulaminie, potwierdzenie tego faktu stosownym oświadczeniem oraz posiadanie aktywnego konta email.

 

2.Przez uprzędzenie o którym mowa w ustępie poprzedzający należy rozumieć każde urządzenie typu komputer, laptop smartfon, tablet itp. posiadającego możliwość połączenie się z Internetem oraz z zainstalowanym dowolnym systemem operacyjnym i przeglądarką stron Web np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

 

3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą z tytułu wadliwie zakończonej procedury składania zamówienia, spowodowanej brakiem komunikacji ze Stroną Sklepu, jeśli wynikają z nieprawidłowej konfiguracji czy właściwości systemu operacyjnego lub przeglądarki zainstalowanej na urządzaniu Klienta albo siły wyżej.

 

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze poszczególnych zamówień lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta nieprawidłowych danych.

 

5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.topdrogeria.pl Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:

 1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
 2. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.topdrogeria.pl
 3. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 

 

 

§ 5 Procedura składania zamówienia przez Klienta przy pomocy Strony Sklepu lub poczty elektronicznej 

 

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane bezpośrednio przez Stronę Sklepu: www.topdrogeria.pl oraz e-mailowo na adres kontakt@topdrogeria.pl

 

2. Do składania zamówienia z wykorzystaniem podanych w ustępie 1 kanałów komunikacji elektronicznej nie jest wymagana rejestracja konta użytkownika na Stronie Sklepu.

 

3. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna i polega na wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji konta w Sklepie. Umowa o prowadzenie konta w Sklepie jest ważna i zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia przez Klienta, wysłanego przez Sklep pod podanym adresem email. Założenie i prowadzenie konta jest nieodpłatne.

 

4. Korzystanie z konta Użytkownika polega na logowaniu się na nie za pomocą danych podanych w formularzu rejestracyjnym (loginu – adresu poczty elektronicznej oraz hasła). Sprzedawca zapewnia opcję przypomnienia tych danych na żądanie właściciela Konta Użytkownika 

 

5. Korzyści z posiadania konta użytkownika polegają na możliwości zawierania transakcji ze Sprzedawcą bez każdorazowego podawania swoich danych osobowych. Przepis ten nie wyklucza wprowadzeniu innych korzyści z tytułu posiadania Konta Użytkownika, typu program lojalnościowy, programy rabatowe lub inne zastrzeżeniem obowiązku uprzedniego opublikowania zasad promocji na internetowej Sklepu właścicieli kont.

 

6. Umowa o prowadzenie konta jest bezterminowa, zaś Klient może ją wypowiedzieć w każdym czasie bez podania przyczyn, Wypowiedzenie powinni być dokonane w formie oświadczenia Użytkownika Konta Klienta zawierającego żądanie usunięcia konta pod adres kontakt@topdrogeria.pl. Nie uchybia to możliwości odstąpienia od tej umowy lub dokonania czynności reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie, przewidzianych dla Transakcji zawieranych ze Sprzedawcą

 

7. Klient ma obowiązek podania danych wymaganych do zawarcia umowy, zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta i wynikające z tego negatywne skutki, w tym niemożność dokonania lub opóźnienie czynności prawnej.

 

8. Zamówienie dokonane przez stronę internetową Sklepu wymaga dodania towarów dostępnych w Sklepie do narzędzia koszyk, wypełnieniu danych Formularza Zamówienia, w tym obowiązkowych oświadczeń zaznaczając stosowne opcje, a następnie kliknięciu dostępnego tylko po wypełnieniu koniecznych danych Formularza, odnośnika: „Złóż zamówienie (złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty)” . Klient płaci cenę ostateczną podaną w podsumowaniu. 

 

9. Zamówienia można dokonać poprzez skorzystanie z adresu poczty elektronicznej Sklepu. W tym celu klient wysyła wiadomość  z informacją o Towarach, które chciałby zakupić, opisanymi jednoznacznie, najlepiej podając ich nr katalogowy dostępny na stronie oraz ich ilość. Po otrzymaniu wiadomości elektronicznej Sprzedawca kompletuje zamówienie lub wysyła informację o brakach i przypuszczalnym terminie realizacji zamówienia. Do tego załącza wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, link do strony zawierającej zasady odstąpienia od umowy oraz oświadczenie potwierdzające obowiązek zapłaty łącznej ceny za zakupiony towar wraz deklaracją o zaznajomieniu się z Regulaminem Sklepu. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem zapłaty za zakupiony Towar, wraz z deklaracją o zaznajomieniu się z treścią Regulaminu należy wypełnić i odesłać na adres poczty elektronicznej Sklepu pod rygorem niedojścia umowy do skutku, o czym Sprzedawca wyraźnie informuje w treści ww. dokumentów.

 

10. W razie podania przez Klienta błędnego adresu poczty elektronicznej Sprzedawca podejmuje się próby kontaktu z Klientem przy pomocy innych danych znajdujących w posiadaniu Sprzedawcy. W wypadku udanej próby kontaktu Sprzedawca informuje Klienta o obowiązkach wskazanych w § 5 ust. 9 Regulaminu.

 

11. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Przyjęcie Oferty jest warunkiem potwierdzającym, że zamówienie zostało prawidłowo złożone i dostarczone do Sklepu. Potwierdzenie zawiera także pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w treści którego podany jest link do podstrony Sklepu, zawierającej zasady realizacji prawa do odstąpienia oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie załącznika. Treść pouczenia oraz materiały zamieszczone w linku stanowią wypełnienie obowiązków informacyjnych o których mowa w art. 13 ustawy o prawach konsumenta. 

 

12. W wyjątkowych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem dostępności towaru w Sklepie, Sklep może nie przyjąć oferty, o czym klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, niezwłocznie po zaistnieniu przeszkody, a najpóźniej w terminie siedmiu dni roboczych. Informacja zawiera przyczyny opóźnienia oraz proponowany termin dostawy wraz z opcją anulowania zamówienia. 

 

13. Klient ma prawo do zmiany zamówienia lub jego anulowania do dnia, w którym nastąpiła wysyłka towaru. Żądanie zmiany lub anulowania zamówienia powinno zawierać jego numer oraz dane klienta. Żądanie należy wnieść za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przy składaniu zamówienia. Żądanie Klienta wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zawiera wskazanie na ostateczne koszty zamówienia po jego zmianie lub – w przypadku anulowania zamówienia – informację o sposobie zwrotu zapłaconych przez Klienta płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych stosownie do wybranego przez Klienta sposobu zapłaty.

14. Umowa uznana jest za rozwiązaną, w okolicznościach niepodjęcia zamówionej przesyłki przez Klienta i odesłania jej przez operatora do Sprzedawcy, zgodnie z treścią umowy pomiędzy sprzedawcą a dostawcą lub w oparciu o obowiązujące przepisy. W takim wypadku, Sprzedawca w terminie określonym w § 5 ust. 13 zwraca Klientowi wpłacone środki, pomniejszone o ewentualne koszty ich zwrotu, z zastrzeżeniem przepisu § 8 ust. 8 Regulaminu. Sklep może na prośbę Klienta i na jego koszt ponownie wysłać zakupione Towary, traktując to jako dotychczasowe zamówienie, o ile nie dokonano już zwrotu płatności.

 

§ 6 Inne sposoby zamówienia Towarów

 

 1. Alternatywną formą złożenia zamówienia jest możliwość zawarcia umowy w formie negocjacji prowadzonych w formie pisemnej, kierowanej na adres: Rafał Zienkiewicz Profit Center, Kalinówka, ul. Wspólna 8 21-040 Świdnik
 2. Po zakończeniu negocjacji. Sprzedawca wysyła pod adresem Klienta dwa, podpisane przez niego egzemplarze potwierdzenia treści zamówienia oraz komplet dokumentów informacyjnych , w tym wzór odstąpienia od umowy, Regulamin, niezbędne oświadczenia wraz z instrukcją ich wypełnienia, podpisania i odesłania oraz zasady zapłaty za zamówienie, w tym termin wpłaty należności za pomocą przelewu tradycyjnego na wskazane konto.
 1. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz całkowitych jego kosztów, jest odesłanie na adres sklepu podpisanych przez Klienta dokumentów. Klient powinien odesłać dokumenty w terminie 7 dni. W tym terminie powinien zapłacić cenę zamówienia. W razie bezskutecznego upływu tego terminu umowa nie zostaje zawarta, chyba że wcześniej Klient powiadomi sprzedawcę o przyczynach zwłok i uzyska zgodę na przedłużenie tego terminu. Do czynności wymienionych w dniu powyżej, nie stosuje się § 3 ust. 4, z tym że Sprzedawca jest odpowiedzialny za poprawną identyfikację rozmówcy.
 1. Opłacenie zamówienia, wstrzymuje jego realizację do dnia otrzymania podpisanego kompletu dokumentów, przez Sprzedawcę, nie dłużej jednak niż przez 14 dni od daty zaksięgowania przelewu. Po tym terminie umowa uznawana jest za nieistniejącą, zapłacone koszty zamówienia Sprzedawca zwraca Klientowi, na konto bankowe, z którego uprzednio dokonano ich zapłaty lub gdy nie jest to możliwe na adres dostawy zamówienia, potrącając ewentualne koszty tych operacji.
 1. O skutkach przekroczenia określonych w ust. 3 i 4 terminów, należy Klienta poinformować w treści potwierdzenia zamówienia.
 1. Do dnia odesłania podpisanej przez siebie umowy, Klient może zmienić formę składnia zamówienia, zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu.
 1. Do zamówień składanych w trybie wskazanym w ust. 1 - 3 , przepisy § 1-4 oraz § 7-15 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem wyjątków zamieszczonych w tych przepisach.
 1. Przepisy § 5 ust. 13 stosuje się odpowiednio, przy czym żądania Klienta mogą być składane z wykorzystaniem telefonu. W tym wypadku modyfikacja zamówienia realizowana jest po pisemnym lub w inny sposób nie budzący wątpliwości od kogo pochodzi, potwierdzeniu przez Klienta telefonicznej dyspozycji. Z tą chwilą podejmowana jest też realizacja zamówienia.
 1. W razie nieodebrania zamówienia złożonego w myśl § 6 ust. 1 i 8 , stosuje się przepis § 5 ust. 14 Regulaminu.

 

§ 7 Realizacja zamówienia

 

 1. Proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę rozpoczyna się z chwilą wysłania przez niego, na podany w zamówieniu adres email potwierdzenia przyjęcia oferty, przy czym:

       1.1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

       1.2 w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu z tytułu złożonego zamówienia.

       1.3. W wypadku błędnego podania przez klienta adresu e-mail, za miarodajny uznaje się datę i czas wysłania potwierdzenia zamówienia pod ustalony przez Sprzedawcę prawidłowy adres email.

 1. Zamówienia w Sklepie mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, także w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty, ale są realizowane w godzinach pracy Sklepu, tj. poniedziałku do piątku od 10 do 16, przy czym zamówienia składane w piątek po godzinie 14.00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane w pierwszym najbliższym dniu roboczym.
 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, a na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

 

4. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. 

 

5. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 4 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. Zgoda z danymi Konsumenta oraz numerem zamówienia powinna być wysłana na adres: kontakt@topdrogeria.pl

 

6. Ceny podawane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

 

 

7. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu dokumentów i zamówionego towaru do wysyłki, jego opakowanie oraz nadanie tak przygotowanej przesyłki u wybranego przez Klienta operatora. 

 

 1. O nadaniu przesyłki klient informowany jest emailem. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku zawarcia transakcji w trybie wskazanym w § 6 ust.1 Regulaminu.

 

 1. Realizacja zamówienia dokonanego w trybie określonym w § 6 ust. 1 Regulaminu rozpoczyna się najpóźniej w dniu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy, pod warunkiem otrzymania podpisanego przez Klienta kompletu dokumentów, zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu. W przeciwnym razi zastosowanie ma norma określona w § 6 ust.4.

 

10. Do transakcji zawartej w myśl § 6 ust. 1 Regulaminu, przepisy § 7 ust. 2 - 4, 6 - 7 stosuje się wprost, zaś § 7 ust. 5 odpowiednio.

 

 § 8 Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, wedle wyboru Klienta. 

 

 1. Koszty dostawy w TopDrogeria.pl są uzależnione od:

 

 1. wartości zamówienia

 

 1. wybranego rodzaju płatności

 

 1. wybranego sposobu dostawy

 

 1. Szczegółowe zasady obliczania kosztów wysyłki podane są w załączniku Nr 2 do Regulaminu 

 

 1. Na terenie Lublina istnieje możliwość odbioru osobistego – w celu wyboru tej opcji, Klient powinien wysłać oświadczenie pośrednictwem formularza kontaktowego (link) w zakładce Kontakt na adres sklepu: kontakt@topdrogeria.pl; W wiadomości zwrotnej lub telefonicznie Sprzedawca uzgodni indywidualnie datę odbioru osobistego. W przypadku uzgodnień telefonicznych, Sprzedawca wyśle email z potwierdzeniem tych ustaleń. 

 

 1. Wysyłka Towaru następuje wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w piątek po 14 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 

 1. Czas oczekiwania na przesyłkę jest uzależniony od wybranej przez Klienta opcji dostawy, średnio 1-5 dni roboczych . Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

 

 1. Zasady wysyłania Towarów za granicę określa załącznik Nr 3 do Regulaminu. Sprzedawca realizuje wysyłkę jedynie na terenie UE. W drodze indywidualnych negocjacji może odstąpić od tego warunku, ustalając szczegóły wysłania towarów poza granice UE za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. W przypadku nieodebrania zamówionego Towaru, koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy obciążają Klienta. Formą realizacji tego roszczenia Sprzedawcy może być potrącenie rzeczywistej kwoty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy z kwoty płatności zwracanej Klientowi.

 § 9 Formy płatności

 

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 

a)     przedpłata za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24, który dba o bezpieczeństwo transakcji;

 

b)     przedpłata tradycyjnym przelewem na konto – dane do przelewu:

Rafał Zienkiewicz Profit Center

Kalinówka, ul. Wspólna 8

21-040 Świdnik

Nr konta w Banku Millennium S.A.: 06 1160 2202 0000 0002 2214 9223;

 

c)     przy odbiorze - za pobraniem;

 

d)     inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu w zakładce płatności lub umieszczony w treści opisu Towaru;

 

e)     w wypadkach zawarcia transakcji w warunkach § 6 ust. 1-3 jedynym sposobem płatności jest przedpłata tradycyjnym przelewem na konto, wskazane w pkt b.

 

 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7. dni roboczych. Bezskuteczny upływ tego terminu wywołuje skutek w postaci utraty mocy obowiązującej oświadczenia woli Sprzedawcy i anulowanie zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu zapłaty, jeśli Klient, przed jego upływem poinformuje o tym pracownika Sklepu oraz po uzyskaniu zgody Sprzedawcy. 

 

3. Do zamówień zawieranych w trybie § 6 ust. 1 termin dokonania wpłaty jak i skutki opóźnienia regulowane są przez treść § 6 ust. 3 i 4. Regulaminu.

 

 

§ 10 Reklamacja

 

1. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.

 

2. Niezależnie od prawa do odstąpienia o którym mowa w  § 12,  Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556-576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 380 ze zm.).

 

3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, tj. stan taki zaistnieje, jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. 

 

4. Wada prawna Towaru zaistnieje, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

5. W przypadku, kiedy Klientem jest Konsument, wówczas na równi z zapewnieniem Sprzedawcy, o których mowa w § 12 ust. 3i4, traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 

 

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 

7. W przypadku, kiedy Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. 

 

8. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 

 

9.Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 

10. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 

11. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 

 

12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  

13 Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 

14. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres

Rafał Zienkiewicz Profit Center

Kalinówka, ul. Wspólna 8

21-040 Świdnik

 

15. Postępowanie reklamacyjne inicjuje Klient, który w tym celu powinien:

 

 1. przesłać pocztą tradycyjną pod adresem Sprzedawcy wskazanym w §12 ust. 14 Regulaminu oświadczenie zawierające rodzaj żądania (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) oraz dane umożliwiające Sklepowi kontakt z klientem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny). Żądanie to może wysłać na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 ust. 8 pkt 2 Regulaminu. Za datę dostarczenia żądania uważa się, za zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Regulaminu, dzień zapisania go w systemie skrzynki e-mail Sklepu.
 2. przesłać pod adresem Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 wadliwą rzecz. Do przesyłki można dołączyć, celem przyspieszenia procedury reklamacyjnej, dowód zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopię.

 16. Sprzedawca powinien ustosunkować się (rozpatrzenie) do treści reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku, kiedy reklamującym jest Konsument i zgłasza żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, wówczas domniemywa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

17. Sklep może poprosić klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji.

 

18. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym terminie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

19. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy w ramach procedury reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać na rzecz Klienta, zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania odesłanego przez Klienta Towaru lub dostarczenia przez dowodu jego odesłania, w zależności które ze zdarzeń wystąpi najpierw.

 

§ 11 Gwarancja 

 

1. Sprzedawane w Sklepie towary ze względu na swój charakter co do zasady nie podlegają gwarancji. Jeżeli jednak na towar została udzielona gwarancja, obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w związku z gwarancją określone są w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

 

2. Kupujący może, według swojego wyboru, zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej uregulowanej w § 10 Regulaminu.

 

§12 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 i n. ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, polega na uprawnieniu Konsumenta do złożenia Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu bez podania przyczyny od umowy uprzednio zawartej z tym Sprzedawcą. Dla wywołania skutków odstąpienia należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie,
 2. Termin na złożenie oświadczenia wynosi 14 dni licząc od dnia doręczenia towaru, tj. od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią przez niego upoważnioną, inną niż przewoźnik, lub od dnia objęcia w posiadanie przez wyżej wymienione podmioty ostatniej z rzeczy, wchodzącej w skład zamówienia wielotowarowego, dostarczanego partiami. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia wraz z podstawowymi zasadami zwrotu stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: 

Rafał Zienkiewicz Profit Center

Kalinówka, ul. Wspólna 8

21-040 Świdnik

 1. Konsument w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy jest obowiązany na własny koszt zwrócić Sprzedawcy Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 
 2. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy : 

Rafał Zienkiewicz Profit Center

Kalinówka, ul. Wspólna 8

21-040 Świdnik

 

 1. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności może być wstrzymany do chwili otrzymania odesłanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi pierwsze.

 

 1. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Konsument może wrazić zgodę na inny sposób zwrotu płatności, jednak nie może ponieść z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

 

 1. Konsument jest uprawniony do uzyskania zwrotu kosztów wysłanego do niego Towaru jedynie do wysokości najtańszej opcji przewidzianej przez Sprzedawcę, niezależnie od kosztów rzeczywiście poniesionych, wybranych przez niego przy zawieraniu umowy.

 

 1. Zwrot towaru powinien w miarę możliwości być dokonany z wykorzystanie oryginalnego opakowania, jednakże nie jest to wymogiem skuteczności realizacji obowiązku Konsumenta określonego w § 12 ust. 5 Regulaminu, ani też warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy.

 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu, a stanem Towaru zwróconego z kwoty należnej Konsumentowi do zwrotu. O istnieniu roszczeń, o których mowa w zdaniach poprzedzających, dokonaniu potrącenia jak i sposobie wyliczenia szkody, odpowiadającej kwocie potrącenia, Sprzedawca informuje Konsumenta, kierując pismo pod adresem tradycyjnym, wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub, jeśli nie jest to możliwe, pod adresem dostawy Towaru, wskazanego uprzednio przez Konsumenta, dla celów realizacji umowy. Informację o potrąceniu Sprzedawca może dodatkowo przesłać pod adresem poczty elektronicznej, znanym z kontaktów handlowych lub danych, którymi dysponuje jak też zamieścić w tytule przelewu ze zwrotem płatności, kierowanego na konto Konsumenta.

 

 

 

§ 13. Ochrona danych osobowych

 

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

 

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich udostępniania w celu wykonania umowy, uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

4. W przypadku pobierania produktów darmowych, pobierający jest obowiązany podać adres elektroniczny i wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

 

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

 

§ 14. Postanowienia szczególne

 

 1. Klient nie jest zobowiązany z tytułu zawarcia transakcji ze Sprzedawcą, do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 

 1. 2. Klient nie może być obciążany kosztami obsługi kart płatniczych lub systemów [pośredniczących (typu PayPal, Przelewy24 itp. )   w wysokości innej, niż wynikająca z przepisów prawa powszechnego i prawa  organizacji płatniczych .

 

 1. Sprzedawca nie zapewnia usług posprzedażowych.

 

 1. Sklep umożliwia na życzenie Klienta skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w osobie mediatora.
 2. Europejska platforma ODR jest jedną z elektronicznych platform wspomagająca tryb pozasądowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, mieści się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Funkcjonuje w oparciu o przepisy Rozporządzenia UE nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich.
 3. Klient nie może być obciążony ani też nie jest zobowiązany do zapłaty za Towary niezamówione. Sprzedawca nie będzie również wysyłał do Klienta treści bezprawnych tj., sprzecznych z system prawnym i powszechnie przyjętymi w społeczności wartościami moralnym czy etycznymi. 

 

 

§ 15. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania transakcji dotyczących towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą o których mowa w § 3 Regulaminu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru. Dla daty zawarcia umowy miarodajny jest dzień dostarczenia przez Sprzedawcę potwierdzenia umowy przez email, względnie data jej podpisania w okolicznościach przewidzianych w § 6 ust.1.

 

 1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.topdrogeria.pl

 

 1. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Formą promulgacji nowych treści Regulaminu jest wyłącznie ich publikacja na stronie internetowej oraz poinformowanie o tym fakcie w newsletterze, jeżeli ta usługa jest realizowana przez Sprzedawcę

 

 

 

 

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy., stanowiącej przedmiot umowy

 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia skierowanego pod wskazanym w  umowie lub Regulaminie adresem Sklepu.

3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 1. Prawu odstąpienia nie podlegają umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. O tym ograniczeniu zostanie Państwo poinformowani w dokumentach dostarczanych wraz z Towarem, a także w informacjach zamieszczanych na stronie Sklepu, odnoszących się do opisu Towaru. W przypadku bezpośredniego zakupu towaru w Sklepie, przy pomocy koszyka zakupów, potwierdzają Państwo fakt zaznajomienia się z tą cechą Towaru w drodze oświadczenia składanego przed potwierdzeniem zakupu, Towaru po zaznaczenie stosownej opcji.

 

Skutki odstąpienia od umowy 

 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, z zastrzeżeniem pkt. 6. . 

 

2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 

3. Odstępując od umowy, Państwa obowiązkiem jest dokonanie zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiliście od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.

 

5. Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Ponosicie Państwo jako Klient odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Innymi słowy macie Państwo prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki można tego dokonać kupując Towar w lokalu przedsiębiorstwa/ .W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu. W szczególności jeśli zwrot Towaru następuje bez oryginalnego opakowania, Klient jest obowiązany do zwrotu Sprzedawcy kosztów oryginalnego opakowania.

 

Numer wpisu:

6544

Data wpisu:

2016-08-19

Data wydania wyroku:

2016-01-13

Sygnatura akt:

XVII AmC 12150/13

Nazwa i siedziba sądu:

Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:

Katarzyna Panufnik, Joanna Marciniak, Jadwiga Pawlikowska, Agnieszka Wagner, Władysława Hausmann

Oznaczenie pozwanego:

Maria Szachnowska- PPUH "MIRIAM" w Podegrodziu

Postanowienie uznane za niedozwolone:

"Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres: Sklep Obuwniczy "MIRIAM" ul. Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz, w stanie nienaruszonym (tzn. towar musi być nieużywany i nieuszkodzony), w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura lub paragon). Jakiekolwiek ślady użytkowania towaru uniemożliwiają wymianę bądź zwrot (pudełko jest także częścią towaru, więc należy je zwrócić w stanie nienaruszonym) w przeciwnym wypadku Klient zostanie obciążony kwotą w wysokości 10 zł"

Branża:

Handel elektroniczny

Powrót

 

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

 

7. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: 

Rafał Zienkiewicz Profit Center

Kalinówka, ul. Wspólna 8

21-040 Świdnik

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat:

 

Rafał Zienkiewicz Profit Center

Kalinówka, ul. Wspólna 8

21-040 Świdnik

- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

 

sprzedaży następujących produktów:...

 

- Data zawarcia umowy/odbioru

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

- Adres konsumenta(-ów)

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w

 

 wersji papierowej)

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

Wartość Zamówienia  Rodzaj Płatności   Sposób Dostawy

 

KOSZTY DOSTAWY

- JUŻ OD 0 ZŁ - PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 120 ZŁ (Poczta polska przesyłka ekonomiczna)

- JUŻ OD 5,99 ZŁ - PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 150 ZŁ (Paczkomaty INPOST)

- POWYŻEJ 399 ZŁ WSZYSTKIE FORMY WYSYŁKI.

Koszty dostawy w TopDrogeria.pl są uzależnione od:

 • wartości zamówienia
 • wybranego rodzaju płatności
 • wybranego sposobu dostawy

Forma wysyłkiWartość zamówieniaPrzedpłataPobranieCzas dostarczenia
Inpost - paczkomatyod 0 zł11,99 złbrak1-2 dni robocze
Inpost - paczkomatyod 150 zł5,99 złbrak1-2 dni robocze
Inpost - paczkomatyod 399 złza darmobrak1-2 dni robocze
Poczta polska przesyłka ekonomicznaod 0 zł5,99 zł brak3-5 dni roboczych
Poczta polska przesyłka ekonomicznaod 120 złza darmobrak3-5 dni roboczych
Poczta polska paczka priorytetowa odbiór w punkcieod 0 zł10,99 zł19,99 zł1-2 dni robocze
Poczta polska paczka priorytetowa odbiór w punkcieod 399 złza darmoza darmo1-2 dni robocze
Kurier Poczta Polska - Pocztex Kurier 48od 0 zł12,99 zł19,99 zł1-2 dni robocze
Kurier Poczta Polska - Pocztex Kurier 48od 399 złza darmoza darmo1-2 dni robocze
Kurier INPOSTod 0 zł15,9919,991-2 dni robocze
Kurier INPOSTod 399 złza darmoza darmo1-2 dni robocze

Najszybciej i najbezpieczniej:

 • INPOST paczkomaty, kurier:
  - Szybki czas dostawy w 1-2 dni

          - Około 20000 paczkomatów z całej Polsce

          - Dostawa pod wskazany adres - kurierem Inpost

 • Pocztex Kurier 48:
  - Szybki czas dostawy w 1-2 dni
  - Dostawa pod wskazany adres

 • Najtaniej:
  Poczta Polska to najtańsza opcja przesyłki. Twoje zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka ekonomiczna - czas dostawy 3-5 dni roboczych.

Zwroty i reklamacje

Zwroty produktów do 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Produkty zwracane nie mogą być używane i muszą być w nienaruszonym stanie tak, aby mogłyby dalej sprzedawane - zał. dokument zwrot produktu.

Reklamacja produktów w terminie do 2 lat od daty zakupu (zgodnego z paragonem lub fakturą) - zał. dokument reklamacja produktu.

Wysyłka zagraniczna

 

TopDrogeria.pl realizuję wysyłkę zamówień wyłącznie do krajów Unii Europejskiej.

 

Po złożeniu zamówienia (patrz zakładka: "Jak kupować"), prosimy o kontakt 

 

(kontakt@topdrogeria.pl) w celu ustalenia wagi przesyłki i naliczenia opłaty za dostawę - 

 

ustalenie opłaty odbywa się indywidualnie po kontakcie mailowym.

 

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy są uzależnione 

 

od kraju docelowego oraz wagi paczki, a także od opcji dostawy: paczki ekonomicznej lub 

 

Paczka ekonomiczna - termin dostarczenia ok. 14 dni roboczych.

 

Paczka priorytetowa - termin dostarczenia ok. 7 dni roboczych.

 

Kraje docelowe:

 

Kraje UE paczka 

 

paczka 

 

ekonomiczna

 

priorytetowa

 

strefa strefa

 

Austria A1 10

 

Belgia A2 11

 

Bułgaria A1 10

 

Cypr A2 10

 

Czechy A4 12

 

Dania A1 10

 

Estonia A1 10

 

Finlandia A2 11

 

Francja A2 10

 

Grecja A2 10

 

Hiszpania A2 10

 

Holandia A1 10

 

Irlandia A3 10

 

Litwa A1 10

 

Luksemburg A1 10

 

Łotwa A1 10

 

Malta A2 10

 

Niemcy A5 13

 

Portugalia A3 11

 

Rumunia A2 10

 

Słowacja A4 12

 

Słowenia A1 10

 

Szwecja A2 10

 

Węgry A1 11

 

A3 11

 

Włochy A2 11

 

 

Cennik przesyłek zagranicznych:

 

Masa paczki  Opłata za paczkę priorytetową

 

S T R E F A   A1      A2     A3       A4       A5

 

do 1 kg 78,00 91,00 91,00 44,20 85,80

 

do 2 kg 93,60 106,60 106,60 48,10 101,40

 

do 3 kg 104,00 127,40 127,40 50,70 122,20

 

do 4 kg 119,60 132,60 132,60 53,30 127,40

 

do 5 kg 132,60 148,20 148,20 58,50 143,00

 

do 6 kg 136,50 152,10 152,10 62,40 146,90

 

do 7 kg 143,00 161,20 161,20 66,30 156,00

 

do 8 kg 152,10 170,30 170,30 68,90 165,10

 

do 9 kg 162,50 180,70 180,70 72,80 175,50

 

do 10 kg 172,90 188,50 188,50 76,70 183,30

 

do 11 kg 180,70 196,30 205,40 80,60 191,10

 

do 12 kg 188,50 208,00 217,10 83,20 202,80

 

do 13 kg 201,50 215,80 228,80 87,10 210,60

 

do 14 kg 210,60 223,60 240,50 91,00 218,40

 

do 15 kg 222,30 232,70 252,20 93,60 227,50

 

do 16 kg 232,70 243,10 275,60 97,50 237,90

 

do 17 kg 243,10 254,80 287,30 101,40 249,60

 

do 18 kg 254,80 265,20 299,00 105,30 260,00

 

do 19 kg 262,60 274,30 310,70 107,90 269,10

 

do 20 kg 274,30 287,30 323,70 111,80 282,10

 

Masa paczki Opłata za paczkę ekonomiczną w złotych

 

STREFA    10     11     12      13

do 1 kg 72,80 68,88 41,60 67,60

 

do 2 kg 80,60 76,26 45,50 75,40

 

do 3 kg 87,10 82,41 48,10 81,90

 

do 4 kg 97,50 92,25 52,00 92,30

 

do 5 kg 109,20 103,32 53,30 104,00

 

do 6 kg 111,80 118,08 55,90 106,60

 

do 7 kg 114,40 120,54 58,50 109,20

 

do 8 kg 117,00 129,15 62,40 111,80

 

do 9 kg 119,60 137,76 65,00 114,40

 

do 10 kg 123,50 147,60 67,60 118,30

 

do 11 kg 130,00 156,21 71,50 124,80

 

do 12 kg 136,50 166,05 72,80 131,30

 

do 13 kg 143,00 175,89 75,40 137,80

 

do 14 kg 150,80 185,73 78,00 145,60

 

do 15 kg 161,20 195,57 81,90 156,00

 

do 16 kg 165,10 205,41 84,50 159,90

 

do 17 kg 170,30 215,25 87,10 165,10

 

do 18 kg 176,80 225,09 89,70 171,60

 

do 19 kg 183,30 234,93 93,60 178,10

 

do 20 kg 189,80 244,77 96,20 184,60

 

 

 

Opiekę prawną nad sklepem sprawuje dr hab. Rafał Biskup, prawnik,

Prezes Fundacji Akademia Wiedzy w Lublinie

www.fundacja-aw.pl